Höj din poäng på Högskoleprovet - Övningsbok med över 200 fullmatade sidor!

Arbetsmarknaden för revisorer

Den som vill bli revisor i Sverige möter enligt arbetsförmedlingens yrkeskompass medelgoda möjligheter till jobb. Möjligheterna till jobb är godare för de revisorer som har yrkeserfarenhet. På 5 till 10 års sikt spår arbetsförmedlingen att jobbmöjligheterna kommer att vara fortsatt medelgoda.

Den närmsta framtiden

Den närmsta framtiden kommer efterfrågan på revisorer att vara stabil, enligt arbetsförmedlingen. En stor händelse som dock kan komma att påverka efterfrågan negativt är den att revisionsplikten har avskaffats för vissa mindre aktiebolag. Hos större aktiebolag, som uppfyller vissa krav, krävs dock fortfarande en revisor, och då en auktoriserad sådan.

Med avskaffandet av revisionsplikten fick dock de mindre aktiebolagen möjligheten att välja om de vill ha en revisor eller inte. Det här har lett till att fler mindre aktiebolag väljer att inte ha en revisor. Det här kan således påverka efterfrågan på revisorer negativt.

Tillgången på kompetent arbetskraft är dock god. Många unga idag väljer att utbilda sig inom ekonomi och nischa sig mot revision och redovisning. Arbetsförmedlingen räknar därför med att de revisorer som strax väntas gå i pension i dagsläget, kommer att ersättas av yngre arbetskraft utan större svårigheter.

Arbetsförmedlingen skriver också att konkurrensen och därmed möjligheterna till jobb skiljer sig åt en del beroende på vilken de av landet man talar om. I storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö är det hårdare konkurrens om jobben. Dock är de lokala skillnaderna ganska tydliga, medan en revisor Malmö har medelkonkurrens så är det i hela norra delen av Skåne låg konkurrens. I Stockholmsregionen är det ännu tydligare skillnad där den sydöstra delen har mycket låg konkurrens inom yrket.

Det skall påpekas att konkurrensen dock fortfarande inte särskilt hård i förhållande till läget för vissa andra yrkesgrupper. Om man räknar på en femgradig skala så ligger konkurrensen för revisorer över hela landet oftast mellan 2 (låg) och 3 (mellan).

I norra Sverige råder det generellt sett en mindre konkurrens om jobben för revisorer. Lite lägre konkurrensen råder även i Småland och Östergötland. Den revisor som har svårt att få jobb kan alltså söka sig till dessa områden i landet.

Möjligheterna till jobb är, som tidigare nämnt, bättre för revisorer med yrkeserfarenhet. Möjligheterna blir ännu bättre om revisorn har specialist kunskap inom något område. Exempel på dessa områden är miljöfrågor, hållbarhetsredovisning och riskhantering.

På det stora hela spår Arbetsförmedlingen en balans på arbetsmarknaden under det närmsta året för revisorer.

Om 5 till 10 år

Inom 5 till 10 år spår arbetsförmedlingen att efterfrågan kommer öka något. Yrkesgruppen väntas vara fortsatt efterfrågad i samtliga branscher. Arbetsförmedlingen poängterar att frågor kring ekonomisk redovisning blir allt svårare, samtidigt som affärsvärlden blir allt mer komplex. Det här kommer att påverka revisorernas möjlighet till jobb positivt.

Källor: Arbetsförmedlingens Yrkeskompass och Ekonomijuridik.se

Höj din poäng på Högskoleprovet - Övningsbok med över 200 fullmatade sidor!